KONSULTACJE SPOŁECZNE W MARKACH

Ideą konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom wypowiadanie się, zadawanie pytań i zgłaszanie uwag w sprawach istotnych dla gminy. Ich celem jest inicjowanie, umożliwianie i wspieranie dialogu między obywatelami a samorządowcami. Co do zasady, konsultacje powinny być prowadzone w sposób jawny, powszechny oraz w sposób umożliwiający udział w nich jak największej liczby osób.

Konsultacje z mieszkańcami mogą być prowadzone, kiedy przewidują to wprost przepisy rangi ustawowej (tzw. konsultacje szczegółowe) oraz w innych sprawach ważnych dla gminy (tzw. konsultacje ogólne).

Nasze miasto realizuje ideę konsultacji szczegółowych – takich, jak:

- konsultacje w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym), 

- konsultacje w ramach tworzenia (zmiany) aktów planistycznych (rozdział 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 

- konsultacje w ramach opracowywania rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi (art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).